O NÁS

Naša spoločnosť sa zaoberá dvomi hlavnými oblasťami činnosti

Prvou z nich je poskytovanie odborných služieb v oblasti verejného obstarávania. Tieto činnosti sú zabezpečované skúsenými konzultantmi pre oblasť verejného obstarávania v zmysle zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Druhou činnosťou, ktorou sa naša spoločnosť zaoberá, je poradenstvo a poskytovanie služieb v oblasti získavania finančnej pomoci z fondov  Európskej únie. V oboch oblastiach vieme poskytnúť bohaté skúsenosti a profesionálny prístup v záujme dosiahnutia plnej spokojnosti našich klientov.

SLUŽBY

VEREJNÉ OBSTARÁVANIE

Naša spoločnosť poskytuje komplexné služby v oblasti verejného obstarávania pre verejných obstarávateľov a obstarávateľov od prípravnej fázy, cez spracovanie súťažnej dokumentácie, realizáciu súťažnej fázy, komunikácie s uchádzačmi/záujemcami až po podpis zmluvy s úspešným uchádzačom – dodávateľom tovarov, stavebných prác a služieb a zabezpečenie zverejnenia oznámení v publikačných nástrojoch.

Poradíme vám v problémových otázkach a nejasnostiach v konkrétnych procesoch verejného obstarávania prostredníctvom spracovania odborných stanovísk, štúdií a analýz.

Pre spoločnosti zúčastňujúce sa procesov verejného obstarávania na strane uchádzačov/záujemcov pripravíme a skompletizujeme ponuky do verejných sútaží v takej kvalite, ktorá minimalizuje riziko vylúčenia našich klientov pre obsahové a formálne nedostatky.

Prevezmeme za vás kompletné riešenie revíznych postupov – žiadostí o nápravu, námietok a pomôžeme i úspešne absolvovať výkon kontroly Úradom pre verejné obstarávanie.

EUROFONDY

Poskytujeme konzultácie a odborné poradenstvo týkajúce sa možností spolufinancovania Vášho zámeru/projektu z fondov Európskej únie.

Zabezpečíme profesionálne vyplnenie formulára Žiadosti o nenávratný finančný príspevok a kompletizáciu jej všetkých povinných príloh tak, aby Váš projektový zámer nebol vylúčený pre formálne a obsahové nedostatky.

Prevezmeme za Vás komunikáciu s Riadiacimi orgánmi od podania Žiadosti o nenávratný finančný príspevok až po výber projektu a podpis Zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku.

Zabezpečíme implementačnú fázu projektu – komplexne sme schopní podľa želaní našich klientov zabezpečiť všetky služby nutné na úspešnú a bezproblémovú realizáciu projektov. Od výberu dodávateľov prostredníctvom procesu verejného obstarávania (verejnej obchodnej súťaže), cez projektový manažment a monitoring fyzického pokroku realizácie projektov až po komunikáciu s Riadiacimi orgánmi.

Zabezpečíme alebo pomôžeme pri výbere profesionálnych spracovateľov projektovej dokumentácie v prípade, ak projekt ešte nebol spracovaný.

CENY ZA SLUŽBY

Všetky ceny sú určené dohodou a s prihliadnutím na konkrétne špecifiká poskytovanej služby a klienta.
Ceny sú s klientom dohodnuté okamihom podpisu zmluvy a sú presne vyčíslené alebo je určený spôsob ich výpočtu.

CENY ZA SLUŽBY V OBLASTI
VEREJNÉHO OBSTARÁVANIA

Ceny za naše služby v oblasti verejného obstarávania sa odvíjajú od povahy poskytnutých služieb. V zásade sa určujú v závislosti od jedného z týchto faktorov alebo ich kombinácie:

– rozsahu poskytovaných služieb
– náročnosti verejného obstarávania
– predpokladanej ceny predmetu obstarávania
– časovej náročnosti poskytovaných služieb

CENY ZA SLUŽBY V OBLASTI
EUROFONDOV

Ceny za naše služby v oblasti verejného obstarávania sa odvíjajú od povahy poskytnutých služieb. V zásade sa určujú v závislosti od jedného z týchto faktorov alebo ich kombinácie:

– rozsahu poskytovaných služieb
– časovej náročnosti poskytovaných služieb
– celkovej hodnoty projektu
– podpisu Zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku

KONTAKT

Tendrex, s. r. o.

Horská 13/G
831 02 Bratislava

+ 421 908 464 595
info@tendrex.sk
www.tendrex.sk

IČO: 44 065 094 DIČ: 2022579482, IČ DPH: SK2022579482
Bankové spojenie: ČSOB a.s. SK79 7500 0000 0040 0617 9134
Výpis z obchodného registra Okresného súdu Bratislava I,
oddiel: Sro, vložka číslo: 51381/B